nguyencuong070421

nguyencuong070421

Guest

nguyencuong070421@gmail.com

  Hướng dẫn Kỹ thuật Trồng Mai Vàng (76 views)

17 Oct 2023 09:16

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">1. Lựa chọn giống c&acirc;y Từ l&acirc;u, ở miền Nam, hoa mai v&agrave;ng lu&ocirc;n được xem l&agrave; biểu tượng của m&ugrave;a xu&acirc;n. H&igrave;nh ảnh hoa mai v&agrave;ng tượng trưng cho sự thịnh vượng v&agrave; t&agrave;i lộc. Do đ&oacute;, sự ưa chuộng hoa mai v&agrave;ng hơn so với hoa mai trắng đ&atilde; trở th&agrave;nh th&oacute;i quen. Trong việc trồng mai, c&oacute; nhiều phương ph&aacute;p kh&aacute;c nhau t&ugrave;y thuộc v&agrave;o mục đ&iacute;ch sử dụng v&agrave; sở th&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n. Bạn c&oacute; thể trồng mai từ hạt (mất thời gian khoảng 5-6 năm), hoặc sử dụng c&aacute;c phương ph&aacute;p nh&acirc;n giống như chiết c&agrave;nh, gh&eacute;p c&agrave;nh, hoặc gi&acirc;m c&agrave;nh (c&oacute; thể sử dụng sau 2-3 năm).</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">2. Thời vụ trồng Mai v&agrave;ng c&oacute; thể được trồng quanh năm, nhưng tốt nhất l&agrave; gieo hạt v&agrave;o th&aacute;ng 2 &acirc;m lịch. C&acirc;y mai trồng trong chậu th&igrave; n&ecirc;n lựa chọn thời điểm từ cuối th&aacute;ng 10 &acirc;m lịch năm trước đến th&aacute;ng 2 &acirc;m lịch của năm sau. Điều n&agrave;y tạo điều kiện tốt để c&acirc;y ph&aacute;t triển v&agrave; nảy chồi.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&Aacute;nh s&aacute;ng l&agrave; yếu tố quan trọng cho qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của mai v&agrave;ng, n&ecirc;n cần đảm bảo rằng c&acirc;y nhận đủ 6 tiếng &aacute;nh s&aacute;ng mỗi ng&agrave;y. Nếu c&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute; đủ &aacute;nh s&aacute;ng, ch&uacute;ng sẽ ph&aacute;t triển k&eacute;m v&agrave; kh&ocirc;ng ra hoa nhiều.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Mai v&agrave;ng th&iacute;ch kh&iacute; hậu ấm &aacute;p v&agrave; c&oacute; thể chịu được nhiệt độ cao trong một thời gian d&agrave;i. Tuy nhi&ecirc;n, nếu ở v&ugrave;ng c&oacute; nhiệt độ dưới 10 độ C, c&acirc;y mai c&oacute; thể ph&aacute;t triển k&eacute;m. Nhiệt độ tốt nhất cho c&acirc;y mai v&agrave;ng l&agrave; từ 25-30 độ C.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">3. Trồng mai quấn rễ:</span>
<span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau đ&acirc;y l&agrave; </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">c&aacute;ch l&agrave;m mai quấn rễ</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> , bạn cần chuẩn bị c&acirc;y mai khỏe mạnh, chậu trồng c&oacute; lỗ tho&aacute;t nước, đất tốt, v&agrave; d&acirc;y lưới hoặc d&acirc;y thừng. Bắt đầu quấn rễ từ gốc c&acirc;y theo mẫu bạn muốn, đảm bảo kh&ocirc;ng quấn qu&aacute; chặt. Tưới nước đều đặn, b&oacute;n ph&acirc;n, v&agrave; thường xuy&ecirc;n kiểm tra c&acirc;y để ph&ograve;ng s&acirc;u bệnh. Khi c&acirc;y mai nở hoa, bạn c&oacute; thể cắt tỉa để tạo d&aacute;ng. Trồng c&acirc;y mai quấn rễ đ&ograve;i hỏi ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; tay nghề, nhưng n&oacute; sẽ tạo ra một c&acirc;y mai độc đ&aacute;o v&agrave; đẹp mắt.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">4. Mật độ trồng</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Gieo hạt: Khi hạt mai đ&atilde; ch&iacute;n (m&agrave;u đen v&agrave; tươi), bạn c&oacute; thể gieo ch&uacute;ng ngay. Cứ 1 m2 đất, bạn c&oacute; thể gieo khoảng 100 hạt. Khi c&acirc;y con đạt chiều cao 10cm, bạn c&oacute; thể chuyển ch&uacute;ng v&agrave;o chậu hoặc giỏ tre.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trồng trong chậu: Nếu chậu nhỏ, bạn c&oacute; thể xếp ch&uacute;ng lại c&aacute;ch nhau khoảng 4 chậu tr&ecirc;n 1 m2. Đối với chậu lớn, bạn n&ecirc;n để ch&uacute;ng c&aacute;ch nhau 1-2 m2 để đảm bảo c&acirc;y nhận đủ &aacute;nh s&aacute;ng.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">5. Loại đất trồng Mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng k&eacute;n loại đất trồng, ch&uacute;ng c&oacute; thể ph&aacute;t triển tr&ecirc;n đất thịt, đất c&aacute;t pha, đất s&eacute;t pha, đất ph&ugrave; sa, đất đỏ bazan, hoặc đất chứa đ&aacute; sỏi. Tuy nhi&ecirc;n, v&ugrave;ng đất thấp cần được n&acirc;ng l&ecirc;n để tr&aacute;nh ngập &uacute;ng trong thời tiết mưa v&agrave; nước ngầm d&acirc;ng cao. Đối với c&acirc;y mai trồng trong chậu, bạn n&ecirc;n thay đất sau mỗi m&ugrave;a hoặc bổ sung ph&acirc;n hữu cơ, tro trấu, vỏ đậu phộng, c&aacute;t để cải thiện khả năng tho&aacute;t nước.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">>> Xem th&ecirc;m b&agrave;i viết: </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng sửa đế</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">6. B&oacute;n ph&acirc;n Ph&acirc;n hữu cơ được ưa chuộng v&agrave; xem l&agrave; loại ph&acirc;n ch&iacute;nh, bao gồm ph&acirc;n chuồng, rơm rạ mục, m&ugrave;n dừa, đầu t&ocirc;m, đầu c&aacute;, x&aacute;c đậu n&agrave;nh, v&agrave; nhiều loại ph&acirc;n hữu cơ kh&aacute;c. Ph&acirc;n hữu cơ gi&uacute;p c&acirc;y mai ph&aacute;t triển mạnh mẽ, tạo nhiều nụ hoa v&agrave; ổn định độ pH trong chất trồng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bạn cần b&oacute;n ph&acirc;n tổng hợp NPK 30-10-10 v&agrave;o đầu năm v&agrave; tiếp tục b&oacute;n ph&acirc;n NPK 20-20-15 trong giai đoạn từ giữa năm đến Tết để k&iacute;ch th&iacute;ch c&acirc;y nở hoa tốt hơn. Bạn cũng c&oacute; thể sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; để th&uacute;c đẩy tốc độ ph&aacute;t triển của c&acirc;y v&agrave; tạo ra nhiều nụ hoa hơn.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">7. Ph&ograve;ng trừ s&acirc;u bệnh C&aacute;c s&acirc;u bệnh thường g&acirc;y hại cho c&acirc;y mai v&agrave;ng bao gồm bọ trĩ, nhện đỏ, rệp s&aacute;p, s&acirc;u ăn l&aacute;, bệnh mốc cam, bệnh gỉ sắt, bệnh ch&aacute;y l&aacute;, bệnh v&agrave;ng l&aacute;, v&agrave; bệnh đốm l&aacute;. Để kiểm so&aacute;t c&aacute;c loại s&acirc;u bệnh n&agrave;y, bạn c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c loại thuốc trừ s&acirc;u, thuốc chống nấm, v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p kh&aacute;c.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">8. K&iacute;ch rễ mai:</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Để </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">k&iacute;ch rễ mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"> ,</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">bạn cần tạo điều kiện tốt cho c&acirc;y ph&aacute;t triển. Trước hết, h&atilde;y chọn một vị tr&iacute; trồng ph&ugrave; hợp với &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; đất chất lượng. Đảm bảo tưới nước đều đặn v&agrave; đủ lượng, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng đất qu&aacute; ngập hoặc qu&aacute; kh&ocirc;. B&oacute;n ph&acirc;n hữu cơ v&agrave; kho&aacute;ng c&acirc;n đối để cung cấp dinh dưỡng cho c&acirc;y. Tổng hợp, việc tạo điều kiện tốt v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y cẩn thận sẽ gi&uacute;p c&acirc;y mai ph&aacute;t triển rễ mạnh mẽ, đặc biệt quan trọng để tạo nền tảng cho một gốc c&acirc;y khỏe mạnh v&agrave; đẹp.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">9. Chăm s&oacute;c c&acirc;y</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đầu vụ: Dọn cỏ, b&oacute;n ph&acirc;n, thay đất, tỉa c&agrave;nh, tạo d&aacute;ng c&acirc;y, v&agrave; tiến h&agrave;nh một c&aacute;ch chuy&ecirc;n nghiệp.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cuối vụ: Lặt l&aacute; mai đ&uacute;ng l&uacute;c, t&ugrave;y thuộc v&agrave;o điều kiện cụ thể của c&acirc;y. Trong những năm thời tiết ổn định, lặt l&aacute; mai thường diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 17-20 th&aacute;ng chạp. Tuy nhi&ecirc;n, nếu thời tiết thay đổi, bạn n&ecirc;n điều chỉnh lịch lặt l&aacute; mai theo t&igrave;nh h&igrave;nh.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n: Chăm s&oacute;c c&acirc;y để gi&uacute;p c&acirc;y phục hồi nhanh ch&oacute;ng. Nếu c&oacute; đất vườn, chuyển c&acirc;y mai từ chậu ra đất trồng. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; đất, thay đất mới cho chậu. B&oacute;n ph&acirc;n v&agrave; tưới nước đều đặn. Tưới nước chỉ v&agrave;o buổi s&aacute;ng sớm hoặc chiều m&aacute;t v&agrave; kh&ocirc;ng tưới qu&aacute; đ&ecirc;m.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kết luận, trồng c&acirc;y mai v&agrave;ng đ&ograve;i hỏi kiến thức v&agrave; kỹ thuật cụ thể, nhưng kết quả đem lại l&agrave; sự tươi tốt, ph&aacute;t triển bền vững v&agrave; một m&ugrave;a xu&acirc;n rạng ngời với vẻ đẹp của hoa mai v&agrave;ng nở rộ. Để đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng trong trồng c&acirc;y mai v&agrave;ng, h&atilde;y tu&acirc;n theo hướng dẫn tr&ecirc;n v&agrave; lu&ocirc;n quan t&acirc;m, chăm s&oacute;c c&acirc;y cẩn thận. Mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một biểu tượng truyền thống của người Việt, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một tượng trưng cho sự t&agrave;i lộc v&agrave; thịnh vượng trong m&ugrave;a xu&acirc;n. Chắc chắn rằng khi c&acirc;y mai nở hoa, bạn sẽ thấy hạnh ph&uacute;c v&agrave; đảm bảo rằng nỗ lực của bạn đ&aacute;ng gi&aacute; mỗi cảnh đẹp m&agrave; mai v&agrave;ng mang lại.</span>

nguyencuong070421

nguyencuong070421

Guest

nguyencuong070421@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy