phocohanoi7

phocohanoi7

Guest

phocohanoi2@gmail.com

  Vườn Mai Vàng Yên Tử Quảng Ninh (69 views)

30 Jan 2024 14:31

<h2 style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS';"> Vườn Mai V&agrave;ng Y&ecirc;n Tử Quảng Ninh</h2>
<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mai v&agrave;ng Y&ecirc;n Tử, một loại hoa qu&yacute; thuộc v&ugrave;ng đất linh thi&ecirc;ng Y&ecirc;n Tử, Quảng Ninh, ng&agrave;y c&agrave;ng l&agrave; lựa chọn h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n thị trường hoa chơi Tết miền Bắc.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">C&aacute;c vườn mai tại x&atilde; B&igrave;nh Kh&ecirc; (Thị x&atilde; Đ&ocirc;ng Triều, Quảng Ninh) trở th&agrave;nh điểm đến của những người y&ecirc;u th&iacute;ch hoa kiểng với gi&aacute; trị l&ecirc;n đến h&agrave;ng tỷ đồng, những gốc mai qu&yacute; v&agrave; độc đ&aacute;o.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mai v&agrave;ng Y&ecirc;n Tử, mặc d&ugrave; thuộc c&ugrave;ng một lo&agrave;i với mai miền Nam, nhưng lại c&oacute; những đặc điểm ri&ecirc;ng biệt.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Sinh sống trong thời tiết lạnh gi&aacute; tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao, những b&ocirc;ng hoa của mai Y&ecirc;n Tử thường nở theo ch&ugrave;m, c&oacute; từ 5 - 9 b&ocirc;ng v&agrave; đ&ocirc;i khi c&oacute; những ch&ugrave;m đặc biệt với tr&ecirc;n 20 b&ocirc;ng.

<div id="viewer-d3kmu" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">
<div id="new-image5579646"></div>
<div> </div>
<div> </div>
</div>
<div id="viewer-cp0dc" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> </div>
<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mai v&agrave;ng Y&ecirc;n Tử kh&ocirc;ng chỉ quyến rũ bởi vẻ ngoại h&igrave;nh độc đ&aacute;o m&agrave; c&ograve;n bởi m&agrave;u v&agrave;ng tươi s&aacute;ng, hương thơm dịu nhẹ đặc trưng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Th&iacute;ch hợp với thời tiết miền Bắc, mai Y&ecirc;n Tử ng&agrave;y c&agrave;ng trở th&agrave;nh lựa chọn phổ biến tại c&aacute;c tỉnh như H&agrave; Nội, Quảng Ninh, Hải Ph&ograve;ng thay v&igrave; mai miền Nam.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Anh Phạm Văn Ho&agrave;n, một trong những người đầu ti&ecirc;n đầu tư x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh trồng mai Y&ecirc;n Tử tại Đ&ocirc;ng Triều, Quảng Ninh, chia sẻ về sức h&uacute;t của loại hoa n&agrave;y trong những ng&agrave;y gi&aacute;p Tết.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mai v&agrave;ng Y&ecirc;n Tử được ưa chuộng, v&agrave; gi&aacute; trị của ch&uacute;ng tăng cao theo năm. Hiện tại, vườn mai của anh Ho&agrave;n c&oacute; diện t&iacute;ch khoảng 7000 m&eacute;t vu&ocirc;ng với hơn 2000 gốc mai. Những gốc mai từ 7 - 12 năm thường được b&aacute;n nhiều nhất mỗi năm với mức gia mai vang yen tu hơn 10 triệu đồng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Anh Ho&agrave;n kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; người chăm s&oacute;c c&acirc;y m&agrave; c&ograve;n l&agrave; người hiểu r&otilde; về nghệ thuật v&agrave; t&acirc;m hồn của lo&agrave;i c&acirc;y n&agrave;y.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Trong những ng&agrave;y gi&aacute;p Tết, anh tiếp tục sử dụng t&uacute;i nilon che phủ v&agrave; hệ thống đ&egrave;n sưởi để bảo vệ mai Y&ecirc;n Tử của m&igrave;nh.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Đối với anh, đẹp của mai Y&ecirc;n Tử kh&ocirc;ng chỉ nằm ở vẻ ngoại h&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n ở sự bền vững v&agrave; tươi mới qua c&aacute;c m&ugrave;a.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Cũng tại Quảng Ninh, anh Phan Ho&agrave;ng sở hữu khoảng 200 gốc mai cổ thụ với gi&aacute; trị ước t&iacute;nh l&ecirc;n đến cả triệu đ&ocirc;la.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Trong đ&oacute;, c&acirc;y mai Y&ecirc;n Tử mang t&ecirc;n "Thi&ecirc;n Ph&uacute;c Y&ecirc;n Tử" được giới chơi c&acirc;y cảnh định gi&aacute; h&agrave;ng chục tỷ đồng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">C&acirc;y n&agrave;y độc đ&aacute;o v&agrave; qu&yacute; hiếm với tuổi đời h&agrave;ng trăm năm, được t&igrave;m thấy tr&ecirc;n rừng n&uacute;i Y&ecirc;n Tử.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mai v&agrave;ng Y&ecirc;n Tử kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một loại hoa kiểng, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; t&aacute;c phẩm nghệ thuật của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Với sự đam m&ecirc; v&agrave; hiểu biết, những người như anh Phạm Văn Ho&agrave;n v&agrave; anh Phan Ho&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ giữ g&igrave;n v&agrave; bảo tồn lo&agrave;i c&acirc;y qu&yacute; n&agrave;y m&agrave; c&ograve;n tạo ra những kỳ t&aacute;c nghệ thuật độc đ&aacute;o.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Vườn Mai Ho&agrave;ng Long l&agrave; địa chỉ đ&aacute;ng tin cậy khi bạn đang t&igrave;m kiếm mua cay mai vang với gi&aacute; rẻ v&agrave; chất lượng đảm bảo. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ng&agrave;nh trồng mai, vườn mai n&agrave;y cam kết mang đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những c&acirc;y mai v&agrave;ng đẹp, khỏe mạnh v&agrave; gi&aacute; cả phải chăng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Sản phẩm đa dạng: Vườn Mai Ho&agrave;ng Long cung cấp một loạt c&aacute;c loại c&acirc;y mai v&agrave;ng, đảm bảo ph&ugrave; hợp với mọi nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Từ c&acirc;y nhỏ phục vụ nhu cầu trang tr&iacute; cho đến c&acirc;y lớn th&iacute;ch hợp cho việc trang tr&iacute; s&acirc;n vườn hoặc khu&ocirc;n vi&ecirc;n lớn.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Chất lượng đỉnh cao: Mai v&agrave;ng tại vườn được chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng bởi đội ngũ chuy&ecirc;n gia gi&agrave;u kinh nghiệm. Điều n&agrave;y đảm bảo rằng mỗi c&acirc;y mai đều ph&aacute;t triển mạnh mẽ, c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng đẹp v&agrave; hoa nở đều đặn.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Gi&aacute; cả hợp l&yacute;: Với cam kết "gi&aacute; rẻ uy t&iacute;n," Vườn Mai Ho&agrave;ng Long cam kết cung cấp c&acirc;y mai v&agrave;ng với mức gi&aacute; hợp l&yacute; nhất tr&ecirc;n thị trường. Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; được sản phẩm chất lượng m&agrave; c&ograve;n được hưởng lợi từ ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; cả linh hoạt v&agrave; hấp dẫn.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Uy t&iacute;n v&agrave; phục vụ tận t&acirc;m: Vườn Mai Ho&agrave;ng Long đặt uy t&iacute;n v&agrave; sự h&agrave;i l&ograve;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. Đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh, chuy&ecirc;n nghiệp sẽ gi&uacute;p bạn chọn lựa c&acirc;y mai ph&ugrave; hợp v&agrave; tư vấn c&aacute;ch chăm s&oacute;c để c&acirc;y ph&aacute;t triển tốt nhất.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Dịch vụ hỗ trợ sau b&aacute;n h&agrave;ng: Sau khi mua c&acirc;y mai v&agrave;ng tại Vườn Mai Ho&agrave;ng Long, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ v&agrave; tư vấn li&ecirc;n tục về việc chăm s&oacute;c c&acirc;y để đảm bảo c&acirc;y lu&ocirc;n khỏe mạnh v&agrave; đẹp nhất.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Với những ưu điểm tr&ecirc;n, Vườn Mai Ho&agrave;ng Long l&agrave; địa chỉ đ&aacute;ng tin cậy cho việc mua sắm c&acirc;y mai v&agrave;ng gi&aacute; rẻ l&agrave; nơi ban cay mai vang gia re 2021 chất lượng v&agrave; uy t&iacute;n. H&atilde;y gh&eacute; thăm vườn để trải nghiệm v&agrave; tận hưởng vẻ đẹp của những b&ocirc;ng hoa mai v&agrave;ng tinh kh&ocirc;i.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Li&ecirc;n Hệ: Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Email: Vuonmaihoanglong@gmail.com

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Facebook: Vườn mai Ho&agrave;ng Long

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

phocohanoi7

phocohanoi7

Guest

phocohanoi2@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy