tramanh3004123

tramanh3004123

Guest

tramanh3004123@gmail.com

  Lạ mắt với vườn mai "khủng" hoa vàng rực từ ngọn tới rễ (54 views)

28 Apr 2024 12:26

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Lạ mắt với vườn mai "khủng" hoa v&agrave;ng rực từ ngọn tới rễ

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; vườn mai gồm hơn 200 c&acirc;y, nổi tiếng trong giới chơi c&acirc;y cảnh, thuộc sở hữu của l&atilde;o n&ocirc;ng Cao Văn T&igrave;nh, người sống tại ấp T&acirc;n Long, x&atilde; H&ograve;a Th&agrave;nh, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Th&aacute;p.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Với &ocirc;ng Cao Văn T&igrave;nh, những c&acirc;y mai kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&acirc;y cảnh m&agrave; c&ograve;n l&agrave; "b&aacute;u vật" v&ocirc; gi&aacute;, mang gi&aacute; trị tinh thần s&acirc;u sắc đối với &ocirc;ng. Trong hơn 30 năm qua, &ocirc;ng đ&atilde; nối tiếp truyền thống gia đ&igrave;nh, d&agrave;nh trọn t&acirc;m huyết để chăm s&oacute;c vườn mai rộng khoảng 3.000 m&sup2;. Khi dạo quanh vườn mai n&agrave;y, bạn sẽ nhận thấy sự c&ocirc;ng phu v&agrave; tỉ mỉ trong từng chi tiết, thể hiện qua c&aacute;ch &ocirc;ng T&igrave;nh chăm s&oacute;c v&agrave; tạo d&aacute;ng cho những c&acirc;y mai v&agrave;ng qu&yacute; gi&aacute; của m&igrave;nh. Hinh cay mai vang tượng trưng cho sự đam m&ecirc; v&agrave; l&ograve;ng ki&ecirc;n tr&igrave; của &ocirc;ng T&igrave;nh, một l&atilde;o n&ocirc;ng miền T&acirc;y đ&atilde; dốc l&ograve;ng g&igrave;n giữ truyền thống gia đ&igrave;nh v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u với c&acirc;y mai v&agrave;ng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những c&acirc;y mai trong vườn &ocirc;ng T&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ to lớn m&agrave; c&ograve;n đặc biệt bởi khả năng ra hoa v&agrave;ng rực từ ngọn cho đến tận rễ. Điều n&agrave;y đ&atilde; khiến vườn mai của &ocirc;ng trở th&agrave;nh điểm đến thu h&uacute;t nhiều người chơi c&acirc;y cảnh v&agrave; du kh&aacute;ch từ khắp nơi đến tham quan v&agrave; chụp ảnh. Đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh quả của sự ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u đối với c&acirc;y mai v&agrave;ng, biến vườn mai "khủng" n&agrave;y trở th&agrave;nh một biểu tượng cho sự đam m&ecirc; v&agrave; truyền thống trồng mai của v&ugrave;ng đất Đồng Th&aacute;p.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Để c&oacute; được vườn mai vang khung mien tay , &ocirc;ng Cao Văn T&igrave;nh đ&atilde; bỏ ra hơn 30 năm để chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng. C&acirc;y mai c&oacute; t&aacute;n x&ograve;e như c&acirc;y th&ocirc;ng được c&aacute;c thương l&aacute;i định gi&aacute; hơn 200 triệu đồng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">&Ocirc;ng T&igrave;nh chia sẻ rằng vườn mai n&agrave;y được thừa hưởng từ cha &ocirc;ng, bao gồm nhiều giống mai như xu&acirc;n, hồng diệp, bạch mai... Tương tự như c&aacute;c vườn mai kh&aacute;c trong khu vực. Tuy nhi&ecirc;n, điều khiến vườn mai của &ocirc;ng T&igrave;nh trở n&ecirc;n đặc biệt v&agrave; thu h&uacute;t nhiều sự ch&uacute; &yacute; l&agrave; nhờ tuổi thọ của c&aacute;c c&acirc;y mai, c&ugrave;ng với những d&aacute;ng thế độc đ&aacute;o v&agrave; lạ mắt. Những c&acirc;y mai trong vườn của &ocirc;ng kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; tuổi đời hơn 30 năm m&agrave; c&ograve;n được trồng trực tiếp dưới đất, gi&uacute;p c&acirc;y ph&aacute;t triển mạnh mẽ v&agrave; tươi tốt.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Nhờ sự tận t&acirc;m v&agrave; kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u về mai v&agrave;ng, &ocirc;ng T&igrave;nh đ&atilde; tạo n&ecirc;n một vườn mai nổi bật, thu h&uacute;t nhiều người chơi mai cảnh v&agrave; du kh&aacute;ch từ xa đến tham quan. C&aacute;c thế d&aacute;ng độc lạ, t&aacute;n rộng, c&ugrave;ng với sự chăm s&oacute;c tỉ mỉ đ&atilde; biến vườn mai của &ocirc;ng th&agrave;nh một biểu tượng đ&aacute;ng ngưỡng mộ trong giới chơi mai v&agrave;ng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những người y&ecirc;u th&iacute;ch c&acirc;y cảnh thường t&igrave;m đến vườn mai của &ocirc;ng Cao Văn T&igrave;nh để chi&ecirc;m ngưỡng những c&acirc;y mai với d&aacute;ng thế độc đ&aacute;o v&agrave; t&aacute;n c&acirc;y x&ograve;e rộng. C&acirc;y mai c&oacute; t&aacute;n x&ograve;e như c&acirc;y th&ocirc;ng m&agrave; &ocirc;ng T&igrave;nh chăm s&oacute;c kỹ lưỡng đ&atilde; thu h&uacute;t nhiều sự ch&uacute; &yacute;, với gi&aacute; trị được c&aacute;c thương l&aacute;i định gi&aacute; l&ecirc;n tới hơn 200 triệu đồng. Đ&acirc;y l&agrave; minh chứng cho sự t&acirc;m huyết v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave; của &ocirc;ng trong việc nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; ph&aacute;t triển vườn mai "khủng" n&agrave;y.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ nổi bật về d&aacute;ng thế, những c&acirc;y mai trong vườn của &ocirc;ng T&igrave;nh c&ograve;n đặc biệt bởi sự đa dạng về giống lo&agrave;i. Từ xu&acirc;n, hồng diệp, đến bạch mai, mỗi giống mang một vẻ đẹp ri&ecirc;ng v&agrave; th&ecirc;m m&agrave;u sắc cho vườn mai. Sự kết hợp giữa nhiều loại mai n&agrave;y tạo n&ecirc;n một bức tranh sống động, rực rỡ mỗi khi xu&acirc;n về.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong những năm gần đ&acirc;y, vườn mai của &ocirc;ng T&igrave;nh đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm đến hấp dẫn kh&ocirc;ng chỉ cho giới chơi mai v&agrave;ng m&agrave; c&ograve;n cho c&aacute;c du kh&aacute;ch muốn chi&ecirc;m ngưỡng vẻ đẹp của những c&acirc;y mai cổ thụ. Với sự nhiệt t&igrave;nh v&agrave; đam m&ecirc;, &ocirc;ng T&igrave;nh lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng chia sẻ kinh nghiệm chăm s&oacute;c mai với bất kỳ ai quan t&acirc;m. Nhờ vậy, vườn mai của &ocirc;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi trưng b&agrave;y những t&aacute;c phẩm c&acirc;y cảnh ấn tượng, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi kết nối cộng đồng v&agrave; truyền cảm hứng cho những người y&ecirc;u th&iacute;ch mai v&agrave;ng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Nếu c&oacute; ai hỏi " mai vang o dau dep nhat ?", vườn mai của &ocirc;ng T&igrave;nh chắc chắn nằm trong danh s&aacute;ch những điểm đến kh&ocirc;ng thể bỏ qua. &Ocirc;ng T&igrave;nh tự h&agrave;o giới thiệu nhiều giống mai v&agrave;ng hiện nay, từ mai hồng diệp đến ho&agrave;ng mai v&agrave; bạch mai. Mỗi loại mai đều mang một vẻ đẹp ri&ecirc;ng, v&agrave; &ocirc;ng T&igrave;nh đ&atilde; dồn hết t&acirc;m huyết v&agrave;o việc chăm s&oacute;c ch&uacute;ng. Sự đa dạng của c&aacute;c giống mai v&agrave;ng hiện nay c&ugrave;ng với d&aacute;ng thế độc đ&aacute;o của từng c&acirc;y đ&atilde; biến vườn mai của &ocirc;ng th&agrave;nh một điểm s&aacute;ng trong cộng đồng chơi mai, thu h&uacute;t nhiều người đến tham quan v&agrave; t&igrave;m hiểu.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">V&agrave;o dịp Tết, vườn mai của &ocirc;ng T&igrave;nh trở th&agrave;nh điểm thu h&uacute;t nhiều lượt kh&aacute;ch đến chụp ảnh. Những b&ocirc;ng hoa mai 5 hoặc 6 c&aacute;nh nở rực rỡ, v&agrave;ng tươi cả khu vườn, tạo n&ecirc;n khung cảnh tuyệt đẹp cho mọi người thưởng ngoạn.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&aacute;c c&acirc;y mai trong vườn của &ocirc;ng T&igrave;nh được nhiều thương l&aacute;i đến hỏi mua, với một số c&acirc;y c&oacute; gi&aacute; trị hơn 300 triệu đồng. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng T&igrave;nh vẫn chưa c&oacute; &yacute; định b&aacute;n. &Ocirc;ng giải th&iacute;ch rằng vườn mai của &ocirc;ng chủ yếu để thỏa m&atilde;n niềm đam m&ecirc;, bởi theo &ocirc;ng: "Những c&acirc;y mai n&agrave;y, t&ocirc;i chỉ b&aacute;n cho những ai thật sự đam m&ecirc;, chứ kh&ocirc;ng b&aacute;n cho những người mua về kinh doanh. Với t&ocirc;i, ch&uacute;ng l&agrave; v&ocirc; gi&aacute;. Nh&igrave;n th&igrave; đơn giản, nhưng c&ocirc;ng đoạn chăm s&oacute;c v&agrave; tạo thế cho mai đ&ograve;i hỏi sự ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; tỉ mỉ rất cao. Chỉ những ai thật sự th&iacute;ch v&agrave; đam m&ecirc; mới c&oacute; thể gắn b&oacute; với n&oacute;."

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mỗi khi Tết đến, những c&acirc;y mai trong vườn &ocirc;ng T&igrave;nh nở rộ, v&agrave;ng rực cả một g&oacute;c vườn. Những b&ocirc;ng hoa nở từ tr&ecirc;n ngọn xuống dưới gốc, tạo n&ecirc;n một cảnh tượng v&ocirc; c&ugrave;ng lạ mắt v&agrave; thu h&uacute;t. Hiện tại, trong khi nhiều nh&agrave; vườn kh&aacute;c phải đối mặt với t&igrave;nh trạng mai bung nở sớm, vườn mai của &ocirc;ng T&igrave;nh vẫn nở đ&uacute;ng hẹn với Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2020, mang đến niềm vui cho gia đ&igrave;nh &ocirc;ng v&agrave; cả những người đến tham quan.

tramanh3004123

tramanh3004123

Guest

tramanh3004123@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy