tramanh3004123

tramanh3004123

Guest

tramanh3004123@gmail.com

  Làng Mai Vàng Nhơn An: Tất Bật Chuẩn Bị Cho Mùa Hoa Tết (33 views)

21 May 2024 10:42

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">L&agrave;ng Mai V&agrave;ng Nhơn An: Tất Bật Chuẩn Bị Cho M&ugrave;a Hoa Tết

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những ng&agrave;y n&agrave;y, c&aacute;c nh&agrave; vườn ở l&agrave;ng mai v&agrave;ng Nhơn An (x&atilde; Nhơn An, TX An Nhơn) đang nhộn nhịp chăm s&oacute;c mai. Đ&acirc;y l&agrave; giai đoạn &ldquo;bắc cầu&rdquo; từ hồi sức sau một m&ugrave;a hoa Tết sang giai đoạn ph&aacute;t lộc, chuẩn bị d&aacute;ng thế v&agrave; ph&acirc;n lại chi c&agrave;nh để sẵn s&agrave;ng cho m&ugrave;a hoa sắp tới. Hinh anh cay mai vang được chăm ch&uacute;t kỹ lưỡng đ&atilde; trở n&ecirc;n quen thuộc tại Nhơn An mỗi dịp cuối năm.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">&Ocirc;ng Danh cho biết, việc lặt l&aacute; mai thường phụ thuộc v&agrave;o thị trường mục ti&ecirc;u v&agrave; thời tiết. Mai được b&aacute;n ra thị trường ph&iacute;a Bắc thường được lặt sớm, từ ng&agrave;y 20 đến 30 th&aacute;ng 11 &acirc;m lịch, v&igrave; ở đ&oacute; thời tiết lạnh hơn. Tr&aacute;i lại, đối với thị trường ph&iacute;a Nam, việc lặt l&aacute; thường diễn ra muộn hơn, thường v&agrave;o đầu th&aacute;ng Chạp. Điều n&agrave;y li&ecirc;n quan chặt chẽ đến hoạt động mua b&aacute;n mai v&agrave;ng ở Bến Tre, một trong những trung t&acirc;m ch&iacute;nh của ng&agrave;nh hoa mai ở miền Nam.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong đợt mưa, lũ vừa qua, vườn mai với hơn 1.000 gốc của gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Danh c&oacute; thiệt hại nhưng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể. "Nếu để mai ngập nước sẽ l&agrave;m rụng l&aacute; v&agrave; mai nở hoa sớm. Nếu nước ngập qu&aacute; l&acirc;u th&igrave; c&acirc;y sẽ bị hư kh&ocirc;ng b&aacute;n được," &ocirc;ng Danh chia sẻ.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Theo ph&ograve;ng Kinh tế thị x&atilde; Nhơn An, tr&ecirc;n địa b&agrave;n thị x&atilde; c&oacute; 1.494 hộ trồng mai, với diện t&iacute;ch 145 ha v&agrave; số chậu mai hiện c&oacute; khoảng 1,6 triệu. 11/15 X&atilde;, phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n thị x&atilde; c&oacute; trồng mai, nhưng tập trung nhiều nhất ở hai x&atilde; Nhơn An v&agrave; Nhơn Phong. Trong đợt b&atilde;o, lũ vừa qua, một số v&ugrave;ng trũng bị ngập tạm thời, gi&oacute; hất ng&atilde; chậu mai thời kỳ chưa kinh doanh, nhưng người d&acirc;n đ&atilde; khắc phục nhanh n&ecirc;n ảnh hưởng &iacute;t.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, những ng&agrave;y n&agrave;y c&aacute;c nh&agrave; vườn ở Nhơn An đang tập trung chăm s&oacute;c, tạo d&aacute;ng cho mai để chuẩn bị cho m&ugrave;a hoa Tết. &Ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng, một nh&agrave; vườn l&acirc;u năm ở Nhơn An, chia sẻ: "Thời điểm n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i phải d&agrave;nh nhiều thời gian để bấm c&agrave;nh, sửa v&agrave; uốn nh&aacute;nh mai sao cho đẹp mắt nhất. C&acirc;y mai c&agrave;ng c&oacute; d&aacute;ng đẹp, hoa nở đều th&igrave; gi&aacute; trị c&agrave;ng cao."

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kh&ocirc;ng kh&iacute; ở l&agrave;ng mai Nhơn An trở n&ecirc;n nhộn nhịp hơn khi c&aacute;c chủ vườn bắt đầu sử dụng c&ocirc;ng nghệ để tiếp cận thị trường. Nhiều người đ&atilde; tận dụng mạng x&atilde; hội để quảng b&aacute; v&agrave; b&aacute;n mai. Họ chụp ảnh, quay video, gọi điện thoại video trực tuyến để giới thiệu mai cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa. Nhờ vậy, d&ugrave; ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc mua b&aacute;n mai vẫn diễn ra thuận lợi.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Anh Trần Văn Ph&uacute;c, một chủ vườn mai kh&aacute;c, cho biết: "Trước đ&acirc;y, kh&aacute;ch h&agrave;ng phải đến tận nơi để chọn mai, nhưng giờ đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể giới thiệu v&agrave; b&aacute;n mai qua mạng. Khi kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn được c&acirc;y ưng &yacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ vặt l&aacute; rồi gửi đi. Nhờ c&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y, việc kinh doanh kh&ocirc;ng bị gi&aacute;n đoạn d&ugrave; dịch bệnh vẫn c&ograve;n."

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">L&agrave;ng mai Nhơn An kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với những c&acirc;y mai đẹp m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi hội tụ của những người đam m&ecirc; mai v&agrave;ng. Họ kh&ocirc;ng ngừng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để tạo ra những c&acirc;y mai c&oacute; gi&aacute; trị cao. H&igrave;nh ảnh những c&acirc;y mai vang khung , rực rỡ hoa l&agrave; minh chứng cho sự chăm chỉ v&agrave; t&agrave;i năng của c&aacute;c nh&agrave; vườn nơi đ&acirc;y. Với sự nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, người d&acirc;n Nhơn An hy vọng rằng m&ugrave;a hoa Tết năm nay sẽ mang lại nhiều niềm vui v&agrave; lợi nhuận cho c&aacute;c nh&agrave; vườn, tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống trồng mai của địa phương.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Khi nghĩ về nghề trồng mai, nhiều người thường h&igrave;nh dung đến c&aacute;c bậc cao ni&ecirc;n với nhiều năm kinh nghiệm. Tuy nhi&ecirc;n, ở x&atilde; Nhơn An, c&ugrave;ng với những người đ&atilde; c&oacute; th&acirc;m ni&ecirc;n trong nghề, v&agrave;i năm gần đ&acirc;y xuất hiện th&ecirc;m nhiều người trẻ nhưng vững tay nghề v&agrave; c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo. Họ c&aacute;ch t&acirc;n từ kh&acirc;u ương nu&ocirc;i đến kh&acirc;u tạo d&aacute;ng v&agrave; b&aacute;n h&agrave;ng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Anh Nguyễn Xu&acirc;n H&agrave;, một người trồng mai trẻ ở x&atilde; Nhơn An, chia sẻ: "Nhiều người nhầm tưởng rằng trồng mai l&agrave; c&ocirc;ng việc kh&aacute; nh&agrave;n hạ. Ngược lại, nghề n&agrave;y vất vả quanh năm, đ&ograve;i hỏi sự tập trung li&ecirc;n tục nếu muốn c&acirc;y hoa đạt y&ecirc;u cầu v&agrave; nở đ&uacute;ng dịp Tết." Với sự chăm chỉ v&agrave; s&aacute;ng tạo, anh H&agrave; c&ugrave;ng nhiều người trẻ đ&atilde; gi&uacute;p thị trường ti&ecirc;u thụ c&acirc;y mai bonsai An Nhơn mở rộng khắp trong Nam ngo&agrave;i Bắc.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ngo&agrave;i việc chăm s&oacute;c mai của gia đ&igrave;nh, một số nh&agrave; vườn c&ograve;n mở th&ecirc;m dịch vụ nhận chăm s&oacute;c mai theo y&ecirc;u cầu. Sau Tết, ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều người chơi mai từ c&aacute;c nơi gửi c&acirc;y về l&agrave;ng nhờ c&aacute;c nh&agrave; vườn chăm s&oacute;c, gửi gắm niềm tin rằng mai v&agrave;ng sẽ nở rộ đ&uacute;ng dịp Tết năm sau. Thậm ch&iacute;, mấy năm gần đ&acirc;y, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; người trong tỉnh m&agrave; c&ograve;n đến từ c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận như Ph&uacute; Y&ecirc;n, Gia Lai, v&agrave; cả những địa phương xa hơn như Đ&agrave; Nẵng v&agrave; TP Hồ Ch&iacute; Minh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những người trẻ tuổi ở Nhơn An đang dần tiếp nối v&agrave; ph&aacute;t huy truyền thống trồng mai của địa phương. Với sự nhiệt huyết v&agrave; s&aacute;ng tạo, họ kh&ocirc;ng chỉ duy tr&igrave; nghề truyền thống m&agrave; c&ograve;n đưa n&oacute; l&ecirc;n một tầm cao mới, mang lại thu nhập ổn định v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển kinh tế của x&atilde; nh&agrave;.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">L&agrave;ng mai v&agrave;ng Nhơn An đ&atilde; được Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ (Bộ KH&CN) cấp chứng nhận Nh&atilde;n hiệu tập thể "Mai v&agrave;ng Nhơn An" v&agrave;o năm 2013, do Hội Sinh vật cảnh x&atilde; Nhơn An quản l&yacute;. Đến nay, hơn 120 hộ trồng mai tại địa phương đ&atilde; đăng k&yacute; sử dụng nh&atilde;n hiệu n&agrave;y. C&acirc;y mai v&agrave;ng đ&atilde; trở th&agrave;nh loại c&acirc;y trồng chủ lực, đ&oacute;ng g&oacute;p lớn cho kinh tế - x&atilde; hội của x&atilde; Nhơn An.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Nhờ c&oacute; nh&atilde;n hiệu tập thể, chất lượng v&agrave; uy t&iacute;n của mai v&agrave;ng Nhơn An được n&acirc;ng cao, gi&uacute;p người trồng mai dễ d&agrave;ng tiếp cận c&aacute;c thị trường lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ n&acirc;ng cao thu nhập cho người d&acirc;n m&agrave; c&ograve;n tạo ra nhiều cơ hội việc l&agrave;m mới, g&oacute;p phần cải thiện đời sống kinh tế địa phương.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những năm gần đ&acirc;y, c&ugrave;ng với việc giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy gi&aacute; trị truyền thống của nghề trồng mai, c&aacute;c hộ n&ocirc;ng d&acirc;n ở Nhơn An c&ograve;n ch&uacute; trọng &aacute;p dụng khoa học kỹ thuật v&agrave;o việc chăm s&oacute;c v&agrave; tạo d&aacute;ng mai. Nhờ đ&oacute;, chất lượng mai v&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng được n&acirc;ng cao, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu khắt khe của thị trường.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Một số hộ gia đ&igrave;nh đ&atilde; đầu tư x&acirc;y dựng nh&agrave; lưới, hệ thống tưới ti&ecirc;u tự động v&agrave; c&aacute;c thiết bị hiện đại để chăm s&oacute;c mai. Họ cũng t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c lớp tập huấn, hội thảo về kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c mai do c&aacute;c cơ quan chức năng tổ chức. Ch&iacute;nh những nỗ lực n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p c&acirc;y mai v&agrave;ng Nhơn An kh&ocirc;ng chỉ đẹp hơn, bền hơn m&agrave; c&ograve;n c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao hơn.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Khi được hỏi " mai vang o dau dep nhat " nhiều người sẽ nhắc đến Nhơn An như một địa chỉ tin cậy. Mai v&agrave;ng Nhơn An kh&ocirc;ng chỉ được ti&ecirc;u thụ mạnh ở thị trường trong nước m&agrave; c&ograve;n xuất khẩu sang một số nước trong khu vực. Điều n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p n&acirc;ng tầm thương hiệu mai v&agrave;ng Nhơn An, biến n&oacute; th&agrave;nh một sản phẩm đặc trưng v&agrave; niềm tự h&agrave;o của người d&acirc;n địa phương.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Việc ph&aacute;t triển l&agrave;ng nghề mai v&agrave;ng Nhơn An kh&ocirc;ng chỉ mang lại lợi &iacute;ch kinh tế m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển văn h&oacute;a truyền thống. Mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một loại c&acirc;y cảnh m&agrave; c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn v&agrave; niềm vui trong dịp Tết cổ truyền của người Việt. Với sự chung tay của ch&iacute;nh quyền v&agrave; người d&acirc;n, l&agrave;ng mai Nhơn An sẽ tiếp tục ph&aacute;t triển, giữ vững vị thế l&agrave; thủ phủ mai v&agrave;ng của miền Trung v&agrave; cả nước.

tramanh3004123

tramanh3004123

Guest

tramanh3004123@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy